Flying Scotsman 502 York Railfest 2012

Flying Scotsman 502 York Railfest 2012 - Steam Locomotives
York NRM