Old Town Square at night

Old Town Square at night - Prague